Download full document:

visualizerlbvserver

visualizer lbvserver

show visualizerlbvserver

Use this operation to get lbv server

Synopsys

show visualizerlbvserver